Bezoekersreglement

Regels die gelden in de bioscoop

Artikel 1 Algemeen 
1.1.1      In dit Algemeen Bezoekersreglement worden aan de volgende termen de onderstaande betekenis toegekend:
 
Bioscoop:  gebouw Cinemajestic B.V.
Bezoeker:  iedereen die Cinemajestic bezoekt
Gebouw:   het gebouw waarvan de bioscoop eigenaar is of waartoe de bioscoop op andere wijze gerechtigd is en dat deel
                  van de aan het gebouw grenzende openbare weg waartoe de bioscoop zakelijk of op andere wijze gerechtigd
                  is.
 
1.2          Dit algemene bezoekersreglement is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de  
               Bezoeker.
 
Artikel 2 Bezoekersvoorwaarden
2.1          De Bezoeker behoort zich tijdens zijn bezoek aan het Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en
               hetgeen volgens ongeschreven regels in het
               maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de Bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies
               op te volgen. Toegang tot het Gebouw kan  
               worden ontzegd wanneer de Bezoeker de bovenstaande regels weigert.
2.2          De Bezoeker behoort tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en
               legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan
               medewerkers van de Bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het
               Gebouw worden ontzegd.
2.3          Alle aanbiedingen of mededelingen gedaan door of in verband met de Bioscoop zijn vrijblijvend. Wanneer een
               Bezoeker een order plaatst, komt een
               overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de Bioscoop. De Bioscoop behoudt zich het recht
               voor onder andere groepsorders te weigeren.
2.4          De Bioscoop is gerechtigd in het Gebouw beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen
               bezwaar maken tegen gebruik- of
               openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis.
2.5          De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (a) te roken binnen rookvrije zones (b)
               goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v.
               geleidehonden), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw
               te brengen of met zich mee te voeren, of (d)
               foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te
               gebruiken.
2.6          In verband met artikel 2.5 en in het kader van de algemene veiligheid kan de Bioscoop de Bezoeker verzoeken
               inzage te verschaffen in door de Bezoeker
               meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van
               medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het 
               Gebouw worden ontzegd.
2.7          Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, waaronder begrepen
               doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in
               artikel 2.5, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de
               politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden
               gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.
2.8          Reeds betaalde bioscoopkaarten kunnen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Indien u het bedrag terug
               wilt ontvangen op uw rekening, brengen wij €2,50 kosten per kaartje in rekening. Het versturen van tegoedbonnen voor een
               eerstvolgende keer zijn kosteloos. Bij een annulering die korter dan 48 uur van tevoren is,
               ontvangt u 50% van het betaalde bedrag retour.
 
Artikel 3 Aansprakelijkheid van de Bioscoop
3.1          Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn eigen rekening en risico.
3.2          Iedere aansprakelijkheid van de Bioscoop uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het
               toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in
               artikel 3.3.
3.3          Indien de Bioscoop ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat
               wordt uitgekeerd op grond van de
               aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Bioscoop in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat
               in dat geval door de Bioscoop dient te worden
               gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).
3.4          De Bioscoop is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan
               indien aan de Bioscoop opzet of bewuste
               roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5          Onder overmacht wordt door de Bioscoop onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht
               wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van
               invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere
               andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan
               de macht van de Bioscoop onttrekt.
3.6          De Bioscoop is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals
               bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.
 
Artikel 4 Klachten
De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Bioscoop daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.
 
Artikel 5 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
Het Nederlands recht is op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker van toepassing. Geschillen tussen de Bioscoop en de Bezoeker behorende tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
2023 Cinelink