Algemene Actievoorwaarden

Geldig voor alle prijsvragen en winacties

Deze algemene actievoorwaarden van Cinemajestic B.V. (hierna ‘Cinemajestic’), Dreef 8, 7202 AG Zutphen, www.cinemajestic.nl, zijn van toepassing op alle promotionele kansspelen, prijsvragen en vergelijkbare acties die door Cinemajestic, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd. Naast de Algemene Actievoorwaarden kunnen er per Actie eventueel aanvullende voorwaarden gelden, die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden geldt wat er in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer de Actievoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren.

Deelname en deelnemers

 • Deelname is uitsluiten mogelijk voor mensen die een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben, correcte persoonlijke gegevens opgeven en een geldig e-mail adres vermelden. Deelname is mogelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitsluiting van medewerkers van Cinemajestic en/of leveranciers of sponsoren waarmee Cinemajestic samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende actie/prijzen.
 • Deelnemers aan de Actie door minderjarige tot 16 jaar verklaren hierbij dat vooraf toestemming is verkregen van hun ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Cinemajestic heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, zoals foto opnamen van prijsuitreiking, Foto- en filmopnamen of interviews en dergelijke kunnen door Cinemajestic gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Hiervoor wordt geen vergoeding gegeven aan de deelnemer.
 • Indien aan deelname aan de Actie kosten verbonden zijn (anders dan de kosten in verband met het verzenden van een elektronisch deelnameformulier of e-mail) dan worden deze kosten expliciet vermeld in de beschrijving of aanvullende voorwaarden van de Actie. De hoogte van de eventuele communicatiekosten bedragen maximaal €0,45 per deelname.
 • Per persoon is het mogelijk om éénmaal deel te nemen aan een specifieke Actie, tenzij anders aangegeven.
 • Cinemajestic heeft het recht om een deelnemer van een Actie uit te sluiten of om de winnaar(s) van hun prijzen af te houden indien blijkt dat de deelnemer of winnaar(s) zich niet aan de Actie- of aanvullende voorwaarden houdt, wanneer de reageer termijn van één week is verstreken, fraude pleegt of probeert te plegen.
 • De looptijd van een Actie is maximaal drie maanden, de winnaar wordt gekozen in de daaropvolgende drie maanden, wanneer een reactie vanuit de winnaar vereist is, is de reageer termijn maximaal één week (zeven dagen).
 • Voorafgaand aan de deelname maakt Cinemajestic duidelijk hoeveel prijzen er te winnen zijn, een beschrijving daarvan en de waarde daarvan of er wordt een omschrijving gegeven waaruit de economische waarde blijkt of waaruit deze kan worden afgeleid.
 • De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze, tenzij anders vermeld in de aanvullende voorwaarden.
 • Per Actie wordt het aantal trekkingen en winnaars vermeldt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen.
 • Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld of worden bekend gemaakt via de kanalen van Cinemajestic waaronder de website, sociale media, leveranciers of sponsoren. De gewonnen prijzen worden zo spoedig mogelijk, nadat de winnaars bekend zijn, per post aan de winnaars verzonden of persoonlijk aan de winnaars overhandigd.
 • Cinemajestic heeft te allen tijde het recht om op dezelfde wijze een andere winnaar te kiezen indien de oorspronkelijke winnaar niet binnen één week heeft gereageerd. De oorspronkelijke winnaar heeft dan geen recht meer op de prijs.
 • Indien de vermelde prijzen onverhoopt niet meer beschikbaar zijn, is Cinemajestic gerechtigd een alternatieve prijs aan te bieden aan de winnaars.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Cinemajestic kan te allen tijde deze Algemene Actievoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden wijzigen. Daarnaast heeft Cinemajestic het recht om de inhoud van de Actie, zoals de prijzen, de actieperiode etc., te wijzigen of te beëindigen zonder opgaaf van reden. Cinemajestic is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (deelname aan) de Actie. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in de door Cinemajestic opgemaakte materialen, van welke aard dan ook, kunnen Cinemajestic niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Cinemajestic in het leven roepen.

Indien er klachten of bezwaren zijn over de Actie dan kunnen deze schriftelijk ingediend worden bij Cinemajestic. Dreef 8, 7202 AG Zutphen. Onder vermelding van ‘Klacht Actie’. Daarnaast is het mogelijk om via e-mail een klacht in te dienen: [email protected]. Cinemajestic zal binnen 30 dagen reageren op de klacht.

2023 Cinelink